Сподели

„Реконструкция и разширение на детска градина №18 „Осми март“, ул. „Щерю Вапцаров“ №9а, гр. Хасково“

„Реконструкция и разширение на детска градина №18 „Осми март“, ул. „Щерю Вапцаров“ №9а, гр. Хасково“

Детайли на проекта

„Реконструкция и разширение на детска градина №18 „Осми март“, ул. „Щерю Вапцаров“ №9а, гр. Хасково“

ВЪЗЛОЖИТЕЛ : „Община Хасково“ЕООД

Година : 2023 г.

Местоположение : ПИ 77195.715.34 по КК на гр.Хасково,с административен адрес ул. „Щерю Вапцаров“ №9а

Кратко описание на проекта :

Настоящата разработка предвижда строително-монтажни, ремонтни и довършителни работи,както и реализиране на ново строителство в сградата.

Основните дейности свързани с проекта са както следва :

 • По всички фасадни стени, над цокъла, ще се изпълни топлоизолация от експандиран полистирол (EPS) с дебелина 10 см.;
 • Фасадите ще се измажат отвън с цветна силикатна екстериорна мазилка,като цветовото решение е показано с точни цветови скали в графичната част към проекта;
 • Съществуващата PVC дограма по всички фасади, която покрива заложените в проекта технически параметри, се запазва. Предвижда се подмяна на съществуващата металната дограма по всички фасади,където е необходимо. Основните типове нова дограма които ще бъдат монтирани са :

1.При входовете на сградата – Бяла Aлуминиева дограма, с прекъснат термо мост, Остъкляване с еднокамерен стъклопакет 24 мм (4/16/4) с две обикновени флоатни стъкла; без двуплоскостно отваряне, U≤1.7 w/m2K.;

2.При общи помещения – Бяла дограма, Петкамерен PVC профил, Остъкляване с еднокамерен стъклопакет 24 мм (4/16/4) с две обикновенни флоатни стъкла; без двуплоскостно отваряне, U≤1.4 w/m2K;

 • Основен качествен преглед на покривните покрития и отстраняване на евентуални проблеми,за да се осигури защита на последващи стъпки;
 • Разрушаване на парапети по балкони на кота +2,90 и монтаж на нов ажурен парапет с цел олекотяване на конструкцията и осигуряване на безопасност.
 • Ремонт на съществуваща настилка около сградата на местата, където е необходимо.
 • Проектиране и изграждане на нов физкултурен салон в източния вътрешен двор на сградата в едно със самостоятелен санитарен възел и склад към него.Предвижда се физкултурният салон да се изпълни с монолитна констукция,тухлени ограждащи зидове с дебелина 25см..Покривът се предвижда да е едноскатен с термопанел поставен върху метална ферма.Предвижда се полагане на топлоизолация по външните стени и пода на физкултурният салон.
 • Проектиране и изграждане на Фотоволтаична електроцентрала на покрива с инсталирана мощност от 4,950 kWp,като се предвижда да се разположат 11 бр. панели по 450
 • Прилагане на мерки по НАРЕДБА № РД-02-20-2 ОТ 26.01.2021 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ДОСТЪПНОСТ И УНИВЕРСАЛЕН ДИЗАЙН НА ЕЛЕМЕНТИТЕ НА ДОСТЪПНАТА СРЕДА В УРБАНИЗИРАНАТА ТЕРИТОРИЯ И НА СГРАДИТЕ И СЪОРЪЖЕНИЯТА,както следва :
 1. Осигуряване на 2бр. входове(на северната и източната фасада) за хора с увреждания с предвидени,както следва подходящи посоки на движение и големини на отвори,както и монтиране на тактилни ивици.
 2. Изграждане на рампа за инвалиди,обслужваща входа от към източната фасада) отговаряща на изискванията по наредбата.
 3. Изграждане и оборудване на тоалетна за инвалиди разположена,като е осигурен достъпен маршрут до нея по изискванията на наредбата.
 4. Осигуряване на достъп до 2 градински групи,като маршрутът до помещенията отговаря на изискванията по наредбата.